Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia odbudowa królestwa polskiego

Pobierz

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenia.. Od 1832 do 1917 związek Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim regulował Statut Organiczny, choć jego przepisy nigdy nie weszły w życie, ze względu na obowiązujący od 1833 do 1917 "stan oblężenia".. Wskaż te, które mogły się różnić od elementów stosowanych podczas bitew .. (3 pkt) Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenia.. Przemysł na ziemiach polskich i ościennych około 1910 r. [w:] S. Kieniewicz, Historia Polski , Warszawa 1969, s. 393.. B. Określ styl budowli przedstawionych na ilustracji 2.. Ilustracja 2.. Fragment płaskorzeźby zdobiącej Łuk Tytusa w Rzymie Źródło: M. Jaczynowska, D.. A) Wyjaśnij, w czym na obrazie przejawia się zasadnicze odstępstwo jego autora od prawdy historycznej.Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wszystkie te miasta i zamki bardzo mocnymi murami, domami i wysokimi wieżami,Próbny egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 2 Zadanie 1.. M o r z e B a ł t y c k i e Wilno Gdańsk Warszawa Poznań Lwów Kraków 0 100 km granice Królestwa Polskiego najdalszy zasięg działań wojsk rosyjskich latem i jesienią 1914 r. 10 Liczba ludności na wszystkich ziemiach polskich uległa zmniejszeniu podczas I wojny światowej.. P FNa podstawie obrazu Jana Matejki "Założenie Szkoły Głównej R.P " i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

4Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Ja Henryk, z BożejA ponieważ wynikła kwestia o rodzie szlacheckim, który przez niektórych w odmienny sposób bywa tłumaczony, deklarujemy, że gdy idzie o niniejszy statut, ten tylko może być nazwany szlachcicem i godnym wspomnianych dostojeństw, którego każdy z rodziców byłby szlachcicem i pochodził ze szlacheckiej rodziny: i żeby to on sam jak jego rodzice mieszkali i mieszkają w swoich posiadłościach, grodach, miasteczkach lub wsiach, wedle obyczaju ojczyzny i zwyczaju szlachty, żyjąc .6 Praca z mapą a) Zamaluj czerwonym kolorem obszar Królestwa Polskiego w 1385 roku.. O jakich przemianach kulturowych w Japonii świadczy scena przedstawiona na ilustracji?Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.. Budowle -Styl (porządek) architektoniczny.. Handel zagraniczny Anglii od 1700 do 1800 r.Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia.. Wymień artykuły konstytucji, których nie przestrzegały władze Królestwa Polskiego w latach .. Wolność druku jest zaręczona.. Źródło: J. M. Roberts, Ilustrowana historia świata, t.I, Łódź 1986, s. 125 A.. Zadanie 5.. W centralnej części obrazu Matejko przedstawił Jadwigę Andegaweńską, Kazimierza Wielkiego i Jagiełłę..

(0-2) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia 13.1.

Ilustracja 1.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Adresat reskryptu był naczelnym wodzem Armii Królestwa Polskiego.. a) prawda b) fałsz c) prawda B. Wymień kraje/obszary, które w latach przestrzegały narzuconego przez Francję zakazu handlu z Wielką Brytanią.Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia a) i b).. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004, s. 518. Podaj termin, którym określano w starożytnym Rzymie uroczystość przedstawioną1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. Utworzone formalnie na mocy traktatu .c) Oceń, czy ukazana na ilustracji (źródło A) ceremonia przebiegała zgodnie z postanowieniami przytoczonego dokumentu (źródło B).. A.Skutki powstania listopadowego (represje wobec uczestników , likwidacja odrębności królestwa Polskiego,wojsko)… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. - posługiwanie się hieroglifamiBrainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Zadanie 11.. Sejm zwyczajny zgromadza się co dwa lata w Warszawie w czasie oznaczonym przez akt zwołania, od króla wydany.PILNEJ POMOCY POTRZEBUJĘ Wykonaj polecenia (A i B, które znajdują sięna końcu tekstu) na podstawie fragmentów Dictatus papae.. Dokończ zdanie.Na podstawie fragmentu wspomnień Klemensa Kołaczkowskiego wykonaj polecenia..

(2 pkt) Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Następnie wykonaj po…Królestwa Polskiego przyłączyć.. Dokończ zdanie.. Wykres.. Źródło: A) Podaj nazwę miejscowości, pod którą miała miejsce bitwa.. Korzystając z mapy hipsometrycznej Europy wykonaj polecenia.Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.. 6Przyjrzyj się ilustracji.. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. - Rycerz uczestniczący w turnieju wyposażony był w zbroję płytową, kopię, przyłbicę, nagoleniki oraz trzewiki tzw. sabatony.. Uzyskana liczba pkt 19.A.. Uzasadnij odpowiedź.. W imię świętej i nierozdzielnej Trójcy.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). (1 pkt) Na podstawie ilustracji zamieszczonej na następnej stronie wykonaj polecenie.. SzukajNa podstawie fragmentu konstytucji Królestwa Polskiego wykonaj polecenie.. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.. Uzupełnij zdania.Na podstawie poniższej reprodukcji obrazu Juliusza Kossaka i własnej wiedzy wykonaj polecenia dotyczące bitwy stoczonej przez wojska Władysława Łokietka w 1331 r., do której nawiązuje tytuł obrazu.. Miedzioryt Noëla Le Mire'a z 1773 rokuNa podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia..

(3 pkt) Na podstawie mapy wykonaj polecenia.

A. Wskaż dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powstał przedstawiony obiekt.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Napisz, z jaką starożytną cywilizacją należy łączyć budowlę przedstawioną na ilustracji.16 Egzamin maturalny z historii dla osób niesłyszących Poziom podstawowy Zadanie 26.. Źródło: J. Kochanowski, Dzieje najnowsze po 1939 roku, Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich, t. 5, Warszawa 1999, s. 56. Podaj nazw oraz rok wydarzenia, którego dotyczy plakat.. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997, s. 195-6.. Budowla, która powstała w starożytności została przedstawiona na ilustracji oznaczonej numerem A.. Źródło: Multimedialny atlas historyczny PWN, Warszawa 2006, Sztuka ś wiata , t. 1, Warszawa 1989, s. 19;b) Wymień elementy wyposażenia rycerza uczestniczącego w turnieju.. Tak tedy król ten ponad wszystkich monarchów polskich dzielnie rządził Rzecząpospolitą, albowiem (…) podniósł do wielkości dzieła swoje - murował miasta, zamki, domy (…).. (3 pkt) Na podstawie analizy wykresu wykonaj polecenia A, B, C.. Żadna z wojen, prowadzonych przez naród Franków, nie była bardziej uparta, zacięta .. publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie) jest A. Marcin Kromer B. Andrzej Frycz Modrzewski .. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.. Napisz, dlaczego postać tego świętego łączono z dążeniami do zjednoczenia ziem polNa podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Źródło: domena publiczna.. Gdy możni (1) dokonali oznaczenia działów królestwa (2) i podzielili je na trzy części, trzej królowie [.. ], w mieście [.]. Verdun, rozdzielili państwo pomiędzy siebie: Ludwik [.]. otrzymał część wschodnią, Karol [.]. zachodnią.Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 2 CZĘŚĆ I (20 punktów) Zadanie 1.. Wojsko Księstwa Warszawskiego otrzymało w tym czasie organizację na stopie wojennej.. 3.Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, potocznie Kongresówka - państwo utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego, połączone unią personalną z Imperium Rosyjskim w latach w oparciu o Konstytucję Królestwa Polskiego.. Z woj-ska tego uformowano 5 korpus Wielkiej Armii, z trzech dywizji piechoty i jednej dywizji jazdy złożony, pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego.Na podstawie ilustracji oraz mapy wykonaj polecenie.. Kościół rzymski przez samego Boga został założony.. Źródło: M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Wiek V-XV w źródłach.. Ilustracja 1. Podaj nazwę państwa-miasta, w którym znajduje się wzgórze przedstawione na ilustracji 1.. Elementem wyposażenia, który różnił się od tych .władcy Królestwa Polskiego zdetronizowanego w czasie powstania listopadowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt