Arkusz obserwacji lekcji wf wypełniony

Pobierz

Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Arkusz obserwacji zajęć w roku szkolnym 2016/17 Wprowadzona zarządzeniem .8.. Motywacja do zajęć w lekcji: podanie tematu lekcji, jego wartości dla kultury fizycznej, wywołanie pogodnego nastroju i atmosfery efektywnej pracyARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Doświadczyłam tego osobiście, realizując zajęcia bez znajomości poszczególnych punktów karty obserwacji.. Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.. Podczas obserwacji obserwator notuje: Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 7.. Potrafi zrealizować lekcję w oparciu o opracowany konspekt 2.ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wTitle: ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ Author: Jurek Last modified by: Julia Created Date: 3/6/2013 12:09:00 PM Company: PRV Other titlesPlik KARTA OBSERWACJI NAUCZYCIELA1.doc na koncie użytkownika honia100 • folder arkusze obserwacji dziecka • Data dodania: 4 mar 2011Stosowanie arkusza obserwacji ułatwia zaplanowanie i przeprowadzenie lekcji..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp.. Stopień awansu zawodowego 3.. Następny.. Załóż własny blog!Część wstępna lekcji WF 1.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Imię i nazwisko nauczyciela 2.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Proszę o arkusz obserwacji lekcji w-f w szkole podstawowej.. 21.11.2013. przedmiot.. Arkusz obserwacji lekcjiCzy zajęcia charakteryzowały się racjonalną budową i organizacją?. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Poprzedni.. Dla wygody obserwacji możesz przygotować arkusz obserwacji wraz z obszarem i wskaźnikami, pomoże to obserwującym w sporządzaniu notatek..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Uzasadnianie ocen bieżących.. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć: zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości uczniów do zajęć (ubiór, biżuteria, itp….). gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33 Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne)wfs.awf.krakow.pl .. ࡱ > UArkusz obserwacji zajęć lekcyjnych.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Stopień awansu zawodowego.. Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Etap drugi: Obserwacja lekcji Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Arkusz i jego punkty zwracają uwagę na poszczególne obszary pracy nauczyciela i uczniów na lekcji..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Potrafi wnikliwie obserwować lekcję wf oraz dokumentować ją w arkuszu obserwacji 9.. Język .ARKUSZ OBSERWACJI 1.. UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ średnia pkt.. 5.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 5.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Nauczyciel mianowany.. Kryteria (przykładowe elementy podlegające obserwacji) Spostrzeżenia i uwagi 1.. Data obserwacji.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja)Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. 2.Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 2013ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Lp.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. To pomaga zaplanować takie4.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćArkusz obserwacji lekcji 3..

Arkusz obserwacji zajęć rewalidacyjnych 8.

Poprawność merytoryczna Treść lekcji/zajęć: ɣ przygotowanie rzeczowe nauczyciela, ɣ znajomość i interpretacja programu nauczania (podstawy programowej), umiejscowienie tematu w treści programu, ɣ logiczny układ treści .Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie - jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.. Powrót.. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI Author: Ministerstwo Edukacji Narodowej Last modified by: Ministerstwo Edukacji Narodowej Created Date: 10/1/2012 8:37:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ REWALIDACJIArkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. WN Czy respektowano zasady budowy lekcji WF (celowości, wszechstronności, przystępności treści, zmienności wysiłku fizycznego, stopniowania wysiłku fizycznego)?Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego 4.. Data obserwacji 6.. WN Czy tempo przebiegu zajęć było dostosowane do rytmu pracy klasy?. Analizuje przebieg lekcji, wyciąga wnioski, poszukuje optymalnych rozwiązań III.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt