Jakie zasady obowiązujące w pracowni komputerowej

Pobierz

Wie, jakie zagrożenia zdrowotne przynosi zbyt długa praca z komputerem.. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.. Po wejściu do pracowni zajmij przydzielone ci stanowisko.. Number of replies: 0 .Dlaczego w pracowni technicznej należy przestrzegać jego zasad?. Uważam jednocześnie, że pracownie komputerowe powinny być szeroko otwarte dla uczniów,zasady obowiązujące w pracowni informatycznej.. Po lekcji uczniowie powinni umieć: a) zalogować się do szkolnej sieci komputerowej; b) wyjaśnić, czym jest w istocie .Wymagania edukacyjne zajęcia komputerowe, klasa 4 I.. 3.Napisz zasady obowiązujące w pracowni komputerowej 1 Zobacz odpowiedź werosia4560 werosia4560 1.. Po lekcji uczniowie powinni znać: a) zasady BHP, obowiązujące w pracowni komputerowej; b) rolę systemu operacyjnego.. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy stanowisko pracy jest sprawne, a o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach powiadomić nauczyciela.. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Wprowadzenie do informatyki.. 4.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 160 W pracowni komputerowej obowiązują odpowiednie przepisy BHP.. Wspólnie z uczniami omawia kolejne punkty regulaminu pracowni, wskazując jednocześnie, jakie mogą być skutki zachowania niezgodnego z nimi..

4.Mam do wykonania sieć w szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczna.. Stara się go przestrzegać.. Organizuje pracę z komputerem zgodnej z zasadami ergonomii.stanowisko komputerowe, i uzasadnia określone wymogi, wyjaśnia, na czym polega higiena pracy z komputerem, podaje przykłady ćwiczeń relaksacyjnych, zna i stosuje zasady obowiązujące w szkolnej pracowni komputerowej oraz wyjaśnia, dlaczego są one niezbędne, wie, dlaczego długotrwała praca z komputerem przynosiszkolnej pracowni komputerowej i rozumie potrzebę jego przestrzegania, wymienia szczegółowo zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego i stosuje je w praktyce, zna i omawia objawy wymienia wszystkie zasady obowiązujące podczas pracy z komputerem i stosuje je w praktyce, rozumie potrzebę przestrzegania obowiązujących zasad,wszystkie zasady obowiązujące podczas pracy z komputerem i stosuje je w praktyce, rozumie potrzebę przestrzegania obowiązujących zasad, zna objawy zmęczenia zna regulamin szkolnej pracowni komputerowej, wymienia większość poznanych zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego zna podstawowe założenia regulaminu szkolnej .1.. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.. uczeń potrafi wymienić główne czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy z komputerem..

Zna i rozumie zasady pracy przy komputerze.

W pracowni ma być docelowo 20 stanowisk komputerowych.W mojej klasie obowiązują takie zasady: - Do pracowni uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela - każdy uczeń zajmuje swoje stałe, wyznaczone miejsce i nie opuszcza go bez zgody nauczyciela - doświadczenia należy przeprowadzać ściśle według opisu zawartego w podręczniku lub podanego przez nauczyciela - nie wolno wykonywać eksperymentów oraz prac niewchodzących w zakres .Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej.. Stara się je przestrzegać.. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.. Uczeń: - wymienia podstawowe zasady BHP obowiązujące w szkolnej pracowni komputerowej; - opisuje prawidłową postawę podczas pracy z komputerem;pracowni komputerowej, zachowania w pracowni szkolnej pracowni punktów regulaminu szkolnej przestrzegania dowolnego z .. jakie daje porządkowanie informacji na dysku przez tworzenie katalogów(folderów), .. zna zasady netykiety obowiązujące1 Kryteria oceniania wymaganiami edukacyjnymi dla przedmiotu zajęcia komputerowe klasa VI Uwaga!. - Pamiętać, iż sprzęt komputerowy i sieciowy, lokalna sieć komputerowa oraz połączenie z siecią Internet służą wyłącznie do celów edukacyjnych i w takim charakterze mają być wykorzystywane..

BHP oraz zasady porządkowe pracowni komputerowej poszkodowanemu.

Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.. Do pomieszczenia, w którym znajdować się będzie pracownia doprowadzono światłowód.. Korzystających z pracowni komputerowej obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem.. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.. Dopuszczająca.. Temat (rozumiany jako lekcja) Regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni informatycznej; organizacja zajęć Kolekcjonerzy informacji Pliki i bazy danych Wymagania na ocenę dopuszczającą.. uczeń umie zorganizować stanowisko do pracy.Klasy 3 Uczniowie: - podczas każdych zajęć powtarzali REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ - przypominali poznane zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz prawidłowego korzystania z komputera - poznali program do tworzenia prezentacji - MS PowerPoint oraz tworzyli własne prace na intersujące ich tematy, np.: koty, psy, piłkarze .Dla pracowni komputerowej wymagane są te same zasady bhp jakie obowiązują w całej szkole.. Gdy opuszczasz pracownie, pozostaw pi sobie porządek.. Oprócz nich należy również przestrzegać regulaminu pracy.. uczeń po lekcji zna pojęcia: informacja, informatyka, oprogramowanie, komputer.. Budżet jak to zazwyczaj bywa w szkole mocno okrojony, musi być tanio i w miarę dobrze..

Zna i rozumie regulamin pracowni.

14.W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącegoREGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ.. Każdy uczeń zostaje zapoznany z regulaminem przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i jest bezwzględnie zobowiązany do jego przestrzegani 2.. Uczniowie mogą przebywać w pracowni komputerowej tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczycielaW pracowni należy: - Przestrzegać zasad ochrony antywirusowej.. Napisane przez: Czesław Oleszczyszyn ( środa, 27 listopada 2019, 08:59 ) Liczba odpowiedzi: 0 .stanowisko komputerowe - zasady obowiązujące w pracowni komputerowej - bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych w pracowni - higiena pracy przy komputerze - pogadanka - pokaz - omówienie regulaminu Komputer nie jest zabawką [1g] − poznanie różnych zastosowań mikro-komputerów - wie, czym dlazasady obowiązujące w pracowni informatycznej.. - Używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 1.. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody .. powszechnie obowiązujące przepisy prawa.6.Zasady korzystania z pracowni informatycznej obowiązujące w okresie pandemii z uwzględnieniem stanu epidemicznego rok szkolny 2020/2021 1. by Czesław Oleszczyszyn - Wednesday, 27 November 2019, 8:59 AM.. Wynika to z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.Drugim przepisem określającym warunki bhp w pracowni komputerowej jest rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.Regulamin pracowni komputerowej Regulamin pracowni komputerowej został napisany na tyle ogólnie, by pozostawić nauczy-cielowi pole do interpretacji, bo nie sposób w kilku słowach ująć wszystkich możliwych sytuacji.. Uczniowie po zapoznaniu się z regula-minem, podpisują go i wklejają do zeszytu przedmiotowego.Poznajemy zasady obowiązujące w pracowni komputerowej, zasady bezpiecznej pracy z komputerem.. WŁ. BRONIEWSKIEGO W WARSZAWIE Zasady ogólne: 1.. Pamiętaj, że z pracowni komputerowej uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką nauczyciela.. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej.. W wymaganiach dla wyższych ocen zawierają się również wymagania na oceny niższe.. Dokładne zapoznanie się z nim, a następnie stosowanie go na każdych zajęciach, jest twoim podstawowym obowiązkiem o uczniowie mogą przebywać w pracowni .Regulamin szkolnej pracowni komputerowej 1.. 4.ZAJĘCIA KOMPUTEROWE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt