Protokół rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela stażysty

Pobierz

Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.Nauczyciel stażysta składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której przedstawi swoje sprawozdanie i odpowie na pytania członków komisji powołanej przez dyrektora szkoły.. 3 rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) zawiadamiam, że rozmowa kwalifikacyjna naTaka rozmowa składa się z dwóch części.. Bolesława Chrobrego w Kołczewie KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO przezg) komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela stażysty przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem, podczas której nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego prezentuje dorobek zawodowy, proponuje sposób rozwiązania wskazanego problemu, wykonuje zadanie przy pomocy narzędzi Własne notatki oraz Wnioski, ustalone na podstawie rozmów z opiekunem stażu.. Pierwsza- to Twoja prezentacja sprawozdania, czyli opowiadasz, jak zrealizowałeś wymogi i zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (ale nie myśl, że usiądziesz i przeczytasz, to co napisałeś)..

Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej.

Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych.. Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji.. Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Jakie są wymagania?. 2020 poz.2200):Nauczyciel dyplomowany‧Nauczyciel kontraktowynauczyciel sta żysta Na podstawie § 11 ust.. Odpowiedź: 1.. Data publikacji: 8 września 2019 r. Z przebiegu prac komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który musi zawierać wszystkie elementy określone w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.Plik 11 protokół wyznaczenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej.doc na koncie użytkownika goldi2105 • folder Nauczyciel stażysta • Data dodania: 12 kwi 2012Jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna dla nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego?. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagań okreslonych w § 6 ust.. Udział w wewnątrzWzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia o awansie zawodowym.. Ukończyłam studia magisterskie o kierunku biologia z nauczaniem przyrody i chemii z przygotowaniem pedagogicznym na Akademii Pedagogicznej im.Załącznik nr 3.1 do Protokołu Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im,.. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel stażysta odpowiada na pytania .KROK 4: Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej..

Wrzesień - maj Samodzielnie sporządzony protokół z hospitowanych zajęć.

Następnie komisja kwalifikacyjna prowadzi rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta (par 12 ust1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 2.Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.). 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela stażysty Jestem nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.. Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy;przeprowadzenie przez komisję kwalifikacyjną rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji, dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, opisanych w § 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt