Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty katechety

Pobierz

Podsumowanie stażu wOpiekun stażu: mgr Zofia Migryt; Okres trwania stażu:01.09.2013 - 31.07.2017 (w czas trwania stażu został wliczony urlop macierzyński i wychowawczy) Wstęp.. Proboszczewice .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaImię i nazwisko: Agnieszka Zadroga Imię i nazwisko opiekuna stażu: Agata Słapińska Nauczany przedmiot: religia Czas trwania stażu: od 1 września 2010r do 31 maja 2011r.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Opinia rady rodziców (rada rodziców ma czas 14 dni od .SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w .. do: 31 maja 2004r.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (2020-06-30) sprawozdanie Anna Matejek Stara Kornica Plan rozwoju zawodowego (2020-06-29)- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym i podpisanym kontrakcie (załącznik nr 2).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..

Ocena stażu nauczyciela ubiegającego się o awans.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Mam nadzieję, ze zamieszczone przeze mnie sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, pomoze wielu katechetom, ubiegającym się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, uporać się ze swoimi sprawozdaniami.Projekt oceny dorobku zawodowego katechety - księdza.. Nauczyciel stażysta: xxx.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. "Katecheza" to jedyne na rynku praktyczne czasopismo, będące realnym wsparciem dla katechetów w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z podstawą programową oraz z doktryną nauczania Kościoła katolickiego.Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien przede wszystkim: poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji oraz przepisy dotyczące zapewnienia .Okres stażu stał się dla mnie jako nauczyciela religii w szkole publicznej ale także jako księdza katolickiego wspaniałym okresem rozwoju..

Teczki stażysty.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu).. Przypominamy opiekunowi stażu o przedłożeniu dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Okres trwania stażu: 01.09.2017-31.05.2018Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu (w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela).. Joanna Paszkowska.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Staż nauczyciela Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym.Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic!. Zmiana środowiska zarówno uczniowskiego jak też i nauczycielskiego podczas trwania stażu spowodowała konieczność podjęcia na nowo wysiłku samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: x Imię i nazwisko opiekuna stażu: y Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z Czas trwania stażu od: 1 września 2003r..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Anna Małgorzata Maruszewska.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. 2.Katecheta stażysta.. Wydanie.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.. Katarzyna Strojnowska.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.nauczyciela stażysty ubiegającego się o .. · Sprawozdanie z działań dodatkowych w grupie · Arkusz obserwacji dziecka .. dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: wychowawca świetlicy szkolnej w xxx.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Nauczyciel stażysta.. Koło.Nadchodzi czas pisania sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Redakcja.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. 2 pkt 1*).. Jeżeli uzyska zgodę dyrektora, odbywa ten staż w tej samej szkole (dotyczy nauczycieli stażystów i kontraktowych).Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. Strona główna; .. będące realnym wsparciem dla katechetów w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z podstawą programową oraz z doktryną nauczania Kościoła katolickiego.Jeżeli ostateczne ocena dorobku zawodowego za okres stażu jest negatywna, nauczyciel może złożyć do dyrektora szkoły wniosek o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Na początku stażu (na stopień nauczyciela dyplomowanego) na prośbę katechety, dyrekcja szkoły informuje Wydział Katechetyczny o rozpoczęciu przez katechetę stażu na kolejne stopnie awansu, zwracając się z prośbą o nadzór merytoryczny podczas trwania stażu.Praktyczne czasopismo dla katechetów, wychowawców katolickich i duszpasterzy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt